Τηλεμετρίες

Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων και υλοποίηση έργων τηλεμετρίας.

  • Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων και υλοποίηση Τηλεμετρίας στα αντλιοστάσια λυμάτων Δήμου Καλλονής Λέσβου με χρήση τεχνολογίας PLC και WiMax.